1
visibility

คติพจน์ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักใด

  • ค่านิยม 12 ประการ

  • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  • หลักธรรมาภิบาล (Good governance)

  • หลักศูนย์รวมข้อมูล (One stop Service)

เฉลย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก