1

ข้อใดมีหน้าที่จัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัยต้องจัดให้มี การอบรมเลี้ยงดู เพิ่มพูนประสบการณ์ ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ และจัดการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย อย่างทั่วถึง

  • สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ

  • สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

  • องค์การพัฒนาเด็กปฐมวัย

  • สถานพัฒนาและฟื้นฟู

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก