1

ข้อใดไม่ได้มีหน้าที่ใน การพัฒนาเด็กปฐมวัย และต้องจัดสวัสดิการและให้บริการด้านการคุ้มครองสิทธิแก่เด็กปฐมวัย

  • หน่วยงานของรัฐ

  • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  • ภาคเอกชน

  • ภาคประชาชน

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก