1

ข้อใดไม่ใช่แนวทางการดำเนินการที่ต้องมีในแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย

  • การจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความสามารถ  ศักยภาพ  และคุณธรรม

  • การจัดทำฐานข้อมูลสถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัย

  • การส่งเสริมและสนับสนนุการจัดสภาพแวดล้อมในครอบครัวและชุมชนที่เอื้อตอ่การพัฒนา เด็กปฐมวัย

  • แผนงานและโครงการของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก