1

ข้อใดทำหน้าที่เสนอแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบและประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป

  • คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

  • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  • เลขาธิการสภาการศึกษา

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก