1

ข้อใดกล่าวได้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

  • ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ จำนวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม

  • ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

  • การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

  • กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ลงคะแนนใหม่

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก