1

ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

  • กำหนดสมรรถนะและตัวชี้วัดการพัฒนาเด็กปฐมวัย

  • ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยและการสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

  • กำหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

  • ถูกทุกข้อ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก