1
visibility

ใครมีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยจัดให้เด็กปฐมวัยซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

  • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

  • สถาบันศาสนาที่เกี่ยวข้อง

  • กรมสรรพากร

  • มหาวิทยาลัย

เฉลย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง


มาตรา 6 ให้หน่วยงานของรัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่เกี่ยวข้อง มีภารกิจร่วมกันดำเนินการเพื่อให้มีการพัฒนาเดก็ปฐมวัย และดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามที่คณะกรรมการกำหนด รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยจัดให้เด็กปฐมวัยซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ การพัฒนาเด็กปฐมวัยดังกล่าว

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก