1
visibility

ใครไม่ใช่ผู้รักษาการพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562

  • นายกรัฐมนตรี

  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  • ทุกข้อเป็นผู้รักษาการพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.  2562

เฉลย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


>> ผู้รักษาการพระราชบัญญัติ การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.  2562 คือ

1) นายกรัฐมนตรี

2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก