1
visibility

ใครไม่ใช่ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562

  • บิดา มารดา

  • ครูประจำวิชา

  • ผู้ปกครอง

  • ผู้ซึ่งเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

เฉลย ครูประจำวิชา


“ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย” หมายความว่า บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ซึ่งเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก