1
visibility

เด็กซึ่งต้องได้รับการพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษาเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

  • เด็กที่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ

  • เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด

  • เด็กปฐมวัย

  • การพัฒนาเด็กปฐมวัย

เฉลย  เด็กปฐมวัย


“เด็กปฐมวัย” หมายความว่า เด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่าหกปีบริบูรณ์ และให้หมายความรวมถึงเด็กซึ่งต้องได้รับการพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษา

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก