1
visibility

ข้อใดคือ เด็กปฐมวัย

  • เด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่าหกปีบริบูรณ์

  • เด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่าเจ็ดปีบริบูรณ์

  • เด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

  • เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่ 7 เข้าเรียนใน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุย่างเข้าปีที่ 16

เฉลย เด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่าหกปีบริบูรณ์

“เด็กปฐมวัย” หมายความว่า เด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่าหกปีบริบูรณ์ และให้หมายความรวมถึงเด็กซึ่งต้องได้รับการพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษา

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก