1

ข้อใดกล่าวถึงการจัดการเรียนรู้ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ถูกต้อง

  • ต้องเป็นไปเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อการนำประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้จริง

  • ต้องไม่เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการสอบแข่งขันระหว่างเด็กปฐมวัย

  • ต้องมีการฝึกระเบียบวินัย เพื่อเตรียมในการศึกษาระดับที่สูงขึ้น

  • ต้องมีการเข้มงวด ปลูกฝังจิตสำนึกรักความเป็นไทย ควบคู่กับความเป็นสากล

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก