1

ผู้ใดมีหน้าที่จัดให้เด็กปฐมวัยซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับ การพัฒนาตามแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

  • บิดา มารดา และผู้ปกครอง

  • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  • ครูในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัย

  • ศูนย์การเรียน

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก