1

ให้ใคร มีภารกิจร่วมกันดำเนินการเพื่อให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัย และดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน

  • หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

  • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

  • ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง

  • ถูกทุกข้อ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก