1
visibility

ข้อใดคือการศึกษาในระบบ

  • การศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาตามอัธยาศัย

  • การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาตามอัธยาศัย

  • การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา

  • การศึกษาระดับอุดมศึกษา และการศึกษาตลอดชีวิต

เฉลย การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา

อธิบาย

การศึกษาในระบบและนอกระบบ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ

  1. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. การศึกษาระดับอุดมศึกษา
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก