1

ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

  • การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  • การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

  • การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

  • การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก