1

จุดเน้นที่สำคัญของการพัฒนาครูคืนถิ่นคืออะไร

  • เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากร

  • เพื่อได้คนเก่ง คนดี กลับคืนสู่ภูมิลำเนา

  • เพื่อแก้ปัญหาการศึกษาไทยขาดทักษะ

  • เพื่อพัฒนาประเทศสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก