1

ข้อใดไม่ใช่นโยบายหลักของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันโอชา

  • การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ

  • การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย

  • การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

  • วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก