1

ข้อใดไม่ใช่นโยบายหลักของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันโอชา

  • การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ

  • การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย

  • การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

  • วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก