1

Good Governance คืออะไร

  • การบริหารบ้านเมืองที่ดี

  • การปกครองบ้านเมืองโดยทศพิศราชธรรม

  • การเก็บข้อมูลลับเป็นอย่างดี

  • ถูกทุกข้อ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก