1
visibility

ข้อใดไม่เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

  • ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย

  • พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่

  • ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมทำงานกับคนไทย

  • เพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ที่เข้าศึกษาต่อในสายครูให้เท่ากับแพทย์

เฉลย เพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ที่เข้าศึกษาต่อในสายครูให้เท่ากับแพทย์

อธิบาย

นโยบายข้อที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

นโยบายรัฐบาล ข้อที่ 8  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
  8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
  8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่
  8.3 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0
  8.4 ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมทำงานกับคนไทย
  8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
  8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย
  8.7 จัดทำระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก