1

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ เป็นนโยบายข้อใดของรัฐบาล

  • การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย

  • การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค

  • การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก

  • การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก