1
visibility

ในการบริหารราชการแผ่นดินในช่วง 4 ปีของรัฐบาลจะยึดหลักการสําคัญต่อไปนี้ข้อใดไม่ถูกต้อง

 • น้อมนําพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นหลักในการบริหารประเทศ

 • ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข

 • พัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 • ยึดหลักความเป็นสากลในการปกครองประเทศแบบมีคุณธรรม

เฉลย ยึดหลักความเป็นสากลในการปกครองประเทศแบบมีคุณธรรม

อธิบาย

 • การบริหารราชการแผ่นดินในช่วง 4 ปีของรัฐบาลจะยึดหลักการสําคัญ 4 ประการ ได้แก่
  1. น้อมนําพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นหลักในการบริหารประเทศ
  2. ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข
  3. พัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  4. บูรณาการการทํางานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคี การพัฒนาต่าง ๆ ในลักษณะประชารัฐเพื่อพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และ ทําให้ประชาชนคนไทยมีความมั่นคง อยู่ดีมีสุข
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก