1
visibility

ตำแหน่งศึกษาธิการภาค มีจำนวนเท่าใด

  • 9 ตำแหน่ง

  • 14 ตำแหน่ง

  • 18 ตำแหน่ง

  • 23 ตำแหน่ง

เฉลย 18 ตำแหน่ง

อธิบาย

  •  สำนักงานศึกษาธิการภาค 18 ภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(สป.ศธ.)

  • ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาค และจังหวัด

  • ให้มีศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง

  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งศึกษาธิการภาค และรองศึกษาธิการภาคจากข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการตามที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเสนอ ภาคละ 1 คน

  • ดังนั้น จึงมีตำแหน่งศึกษาธิการภาค จำนวน 18 ตำแหน่งนั่นเอง

(อธิบายโดย บ้านของครู MR.KRON)

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก