1

ข้อใดไม่ใช่นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2563

  • ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ

  • ด้านการพัฒนาและปรับปรุงทรัพยากรในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

  • ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

  • ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก