1

ข้อใดเป็น วิสัยทัศน์ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2563

  • สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน

  • การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย

  • วางระบบเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้- ทักษะ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง

  • มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก