1

นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้กำหนดให้มี พันธกิจ เรื่อง ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้สิ่งใด เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0

  • Active learning

  • Digital Technology

  • Stem Education

  • Authentic Assessment

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก