1

ข้อใดไม่ใช่พันธกิจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2563

  • จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  • พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขัน

  • พัฒนาผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ให้เป็นมืออาชีพ เพื่อนิเทศติดตามในการปฏิบัติงาน

  • พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษที่ 21

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก