1
visibility

จงจัดเรียงข้อความต่อไปนี้ให้ได้ความต่อเนื่องกันอย่างถูกต้อง

 1. สมาธิคือการตั้งมั่นแห่งจิต

 2. การสำรวมใจให้แน่วแน่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยเฉพาะ

 3. ทางศาสนาหมายถึงการทำจิตให้หยุดนิ่งอยู่ในอารมณ์อย่างเดียว

 4. สมาชิกที่จะพูดถึงในที่นี้ต้องการเพียงอย่างง่ายๆ หมายเอาเฉพาะความตั้งใจ

 • 1-2-3-4

 • 1-3-4-2

 • 4-2-1-3

 • 1-3-2-4

เฉลย  1-3-2-4

เรียงประโยคได้ดังนี้

 • สมาธิคือการตั้งมั่นแห่งจิต

 • ทางศาสนาหมายถึงการทำจิตให้หยุดนิ่งอยู่ในอารมณ์อย่างเดียว

 • การสำรวมใจให้แน่วแน่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยเฉพาะ

 • สมาชิกที่จะพูดถึงในที่นี้ต้องการเพียงอย่างง่ายๆ หมายเอาเฉพาะความตั้งใจ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก