1
visibility

ข้อใด ไม่ใช่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • ผู้แทนผู้ปกครอง

 • ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา

 • ผู้แทนองค์กรเอกชนที่อยู่ในเขตบริการ

เฉลย ผู้แทนองค์กรเอกชนที่อยู่ในเขตบริการ

>คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

   1. ผู้แทนผู้ปกครอง

   2. ผู้แทนครู

   3. ผู้แทนองค์กรชุมชน

   4. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   5. ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา

   6. ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่

   7. ผู้ทรงคุณวุฒิ

>> ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ ของคณะกรรมการสถานศึกษา

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก