1
visibility

ข้อใดไม่ใช่ข้อห้ามของนักเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนกัเรียน พ.ศ.  2563

  • ดัดผม

  • ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม

  • นักเรียหญิงตัดผมรองทรงชาย

  • ไว้หนวดหรือเครา

เฉลย นักเรียหญิงตัดผมรองทรงชาย


⇒นักเรียนต้องห้ามปฏิบัติตน ดังนี้

(1) ดัดผม

(2) ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม

(3) ไว้หนวดหรือเครา

(4) การกระทำอื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน เช่น การตัดแต่งทรงผม เป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือเป็นลวดลาย

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก