1

ข้อถูกต้องเกี่ยวกับ บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่” ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

  • ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

  • ให้เป็นไปตามแบบที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด

  • ให้เป็นไปตามแบบที่สำนักกนายกรัฐมนตรีประกาศกำหนด

  • ถูกทุกข้อ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก