1

ผู้ใดโดยปราศจากเหตุอันสมควร กระทำด้วยประการใดๆอันเป็นเหตุให้เด็กไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามข้อใด

  • ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

  • ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

  • ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • ไม่ต้องรับโทษ แต่ต้องลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก