1

ผู้ปกครองที่ไม่ส่งเด็กที่ต้องได้รับการศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนใสถานศึกษา ต้องได้รับโทษตามข้อใด

  • ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

  • ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

  • ระวางโทษจำคุกไม่เกิน1 ปี ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • ไม่ต้องรับโทษ แต่ต้องลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก