1

ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ

  • ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา

  • ให้ปิดประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาไว้ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา

  • ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองเด็กทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก