1

ในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายใด

  • กฎหมายปกครอง

  • กฎหมายมหาชน

  • ประมวลกฎหมายอาญา

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก