1

ผู้ใดไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ต้องได้รับโทษตามข้อใด

  • ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

  • ระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

  • ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • ไม่ต้องรับโทษ แต่ต้องลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก