1

ให้ใครสามารถ จัดการศึกษาพิเศษให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือมีร่างกายพิการ ทุพลภาพ เพื่อเป็นโอกาสและความเสมอภาคในการได้รับการศึกษาภาคบังคับ

  • กระทรวงศึกษาธิการ

  • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  • สถานศึกษา

  • ถูกทุกข้อ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก