1

ข้อใดกล่าวถึงพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ไม่ถูกต้อง

  • ให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่ต้องได้รับการศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษา

  • ให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปในสถานที่ใดๆในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทำการของสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบการเข้าเรียนของเด็ก

  • พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

  • “ผู้ปกครอง” คือ บิดามารดา หรือ ผู้ที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยในการปกครอง

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก