1

เหตุผลในการประกาศให้มีพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

  • กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติได้ กำหนดให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับการศึกษาภาค บังคับจำนวนเก้าปี

  • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กำหนดให้มีกฎหมายการศึกษาภาคบังคับโดยตรง

  • นโยบายของรัฐบาลในขณะนั้นต้องการให้มีกฎหมายคุ้มครองเด็กในการศึกษาภาคบังคับ

  • ถูกทุกข้อ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก