1
visibility

ข้อใดคือ คลังสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนที่ตรงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • DLIT Resources

  • DLIT Classroom

  • DLIT PLC

  • DLIT Assessment

เฉลย DLIT Resources

อธิบาย

DLIT Resources คือ คลังสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนที่ตรงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก