1
visibility

นโยบายหลักของรัฐบาล ข้อใดเกี่ยวข้องกับการศึกษามากที่สุด

 • ข้อที่ 3

 • ข้อที่ 4

 • ข้อที่ 8

 • ข้อที่ 9

เฉลย ข้อที่ 8

อธิบาย

 • นโยบายรัฐบาล ข้อที่ 8  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
  8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
  8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่
  8.3 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0
  8.4 ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมทำงานกับคนไทย
  8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
  8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย
  8.7 จัดทำระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก