1

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีหลักการสำคัญของแผนอย่างไร

  • ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

  • ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”

  • ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”

  • ถูกทุกข้อ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก