1
visibility

การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักใด

  • มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ 

  • เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน

  • ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

  • การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

เฉลย มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ

อธิบาย มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ   ถือเป็นหลักการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา

ส่วนข้อที่เหลืออยู่ในมาตรา 8 ของกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ ออกข้อสอบบ่อยมากๆ มีใจความว่า

มาตรา 8  การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้

               (1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน

               (2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

               (3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

 

(อธิบายโดย บ้านของครู MR.KRON)

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก