1

การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ กล่าวไว้ในหมวดใด ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

  • ความมุ่งหมายและหลักการ

  • สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา

  • ระบบการศึกษา

  • แนวการจัดการศึกษา

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก