1
visibility

กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

 • การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • คุณภาพการศึกษา

 • มาตรฐานการศึกษา

 • การศึกษา

เฉลย การศึกษา

นิยามศัพท์เฉพาะ

 • คำว่า การศึกษา หมายความว่า
  • กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม
  • โดยการถ่ายทอดความรู้
  • การฝึก
  • การอบรม
  • การสืบสานทางวัฒนธรรม
  • การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ
  • การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก