1
visibility

ข้อใดเกี่ยวข้องกับนิยามของคำว่า “การศึกษาตลอดชีวิต” น้อยที่สุด

  • การศึกษาในระบบ

  • การศึกษาตามอัธยาศัย

  • การศึกษาพิเศษ

  • การศึกษานอกระบบ

เฉลย การศึกษาพิเศษ

อธิบาย นิยามศัพท์เฉพาะ คำว่า "การศึกษาตลอดชีวิต" หมายความว่า

⇒การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่าง
    1. การศึกษาในระบบ
    2. การศึกษานอกระบบและ

    3. การศึกษาตามอัธยาศัย
เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก