1
visibility

คำว่า “การศึกษาขั้นพื้นฐาน” ที่กล่าวถึงใน กฎหมายการศึกษาแห่งชาตินั้น ได้ให้ความหมายไว้อย่างไร

  • การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  • การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา

  • การศึกษาช่วงชั้นที่ 4

  • การศึกษาแรกเกิดจนถึงระดับอุดมศึกษา

เฉลย การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา

อธิบาย

นิยามศัพท์เฉพาะ

"การศึกษาขั้นพื้นฐาน" หมายความว่า การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก