1
visibility

ข้อใดกล่าวได้ถูกมากที่สุด ถ้าต้องการให้สถานศึกษาทุกแห่ง มีคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ มีมาตรฐาน เท่าเทียมกัน

  • จะต้องให้มีการประเมินภายในทุกปี เพราะช่วยให้ผู้สอนมีความรับผิดชอบในหน้าที่

  • จะต้องมีการประเมิน ผลงานวิทยะฐานะทุกๆ ปี

  • จะต้องมีมาตรฐานการศึกษา จึงจะใกล้เคียงกันในเรื่องของคุณภาพการศึกษา

  • จะต้องผลักดันให้ครูมีเงินเดือน เท่ากับอาชีพ หมอ จึงจะเกิดแรงกระตุ้น

เฉลย จะต้องมีมาตรฐานการศึกษา จึงจะใกล้เคียงกันในเรื่องของคุณภาพการศึกษา

อธิบาย

นิยามศัพท์เฉพาะ

  • คำว่า "มาตรฐานการศึกษา" หมายความว่า
    • ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง และ
    • เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริมและกำกับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก