1
visibility

ข้อใด เกี่ยวข้องกับ ความมุ่งหมายของการศึกษา ในกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ มากที่สุด

 • การจัดการศึกษาต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น

 • การจัดการศึกษา ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น มนุษย์ที่สมดุล

 • การจัดการศึกษา ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น มนุษย์ที่สมบูรณ์

 • รัฐต้องจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี

เฉลย การจัดการศึกษา ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น มนุษย์ที่สมบูรณ์ 

อธิบาย

 • จากมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542ฯ
  หมวดที่ 1 บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ กล่าวว่า

  • การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
  • ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม
  • มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก